fbpx

V případě, že se nechcete či nemůžete vdát za otce svého dítěte a zároveň chcete, aby se vaše dítě jmenovalo po obou rodičích, lze této změny dosáhnout a není pravdou, že jedinou možností je zvolit příjmení jednoho z rodičů. Přestože se v posledních letech rodí stále více dětí mimo manželství a v současnosti již děti nesezdaných partnerů nad manželskými převažují, český byrokratický stát se tomuto faktu nechce nijak přizpůsobit a prosazuje pouze variantu jednoho příjmení. Zakládá tak v řadě partnerských vztahů komplikace a rozpory, neboť pro řadu párů je společné příjmení nepodstatné přesně do okamžiku očekávání a porodu prvního společného dítěte. Z mnoha různých důvodů pak každý z budoucích rodičů chce, aby se dítě jmenovalo po něm.

V mém okolí mezi známými i přáteli bylo více žen, které buď samozřejmě přistoupily k pojmenování dítěte po partnerovi, nebo partnerovi ve sporu o příjmení dítěte ustoupily, a poté po narození dítěte a rozpadu vztahu tohoto rozhodnutí litovaly. Ať již jde o skutečnost, že ve vztahu k dítěti je u lékaře, ve školce či škole a komunikaci s úřady automaticky oslovovaly společným příjmením dle dítěte, jež však žena nenese, či o skutečnost, že například k vycestování do zahraničí je nezbytný souhlas otce s opuštěním republiky, plná moc a rodný list k prokázání rodičovství k dítěti. Jestliže následný rozchod partnerů po narození dítěte není v dobrém a otec se rozhodne matce komplikovat život, přes rozdílné příjmení matky a dítěte to jde velmi snadno.

Jediný způsob je odletět porodit do Španělska.

Když jsem sama otěhotněla, s partnerem jsme se na začátku dohodli, že dítě by mělo nést příjmení nás obou a v případě, že se někdy po porodu vezmeme, budeme poté řešit i příjmení dětí. Jelikož jsem právnička, věděla jsem, že je v ČR legálně možné mít dvě příjmení a byla jsem přesvědčená, že lze tuto možnost snadno vyřídit na matrice. Určitě nebudu první, kdo tento problém řeší a na matrice se již s takovým požadavkem museli setkat. O co větší bylo moje překvapení, když jsem potřebovala kvůli žádosti o hypotéku potvrdit svobodný stav a na matrice mi řekli, že obě příjmení pro své dítě nemám šanci získat a jediný způsob je odletět porodit do Španělska.

Doma jsem si k tomu našla pár článků a diskuzí na internetu, které shodně tvrdily nemožnost získat obě příjmení a nutnost zvolit pouze příjmení jednoho z rodičů. Podle instrukce Ministerstva vnitra je zájem, aby všichni občané měli pouze jedno příjmení, a matriky k tomu mají vést. Ženy v mé situaci pak mají nutit partnera do svatby nebo se podvolit a pojmenovat dítě dle muže (to mi doporučila i paní matrikářka).

V této souvislosti je nutné zmínit, že volba příjmení dítěte se řídí dle § 860 odst. 2 občanského zákoníku, podle kterého není-li dítě z manželství, zvolí rodiče pro dítě příjmení jednoho z nich, jinak jej určí soud. Úprava jména a příjmení je však možná dle zákona o matrikách. Podle tohoto zákona lze u dospělého i dítěte požádat o změnu jména či příjmení z různých důvodů, mj. i z tzv. jiného závažného důvodu.

U dospělé osoby těžko může někdo tvrdit, že nejsem schopná rozhodnout o podobě svého jména

Po delší úvaze jsem se rozhodla požádat o změnu svého příjmení, resp. ke svému rodnému příjmení přidat příjmení partnera. U dospělé osoby těžko může někdo tvrdit, že nejsem schopná rozhodnout o podobě svého jména nebo tvrdit, že s ohledem na veřejný zájem či nejlepší zájem dítěte nelze změnu povolit. Navíc po úspěšném vyřízení změny ponesou obě příjmení všechny naše společné děti a nebudu muset žádat o změnu u každého zvlášť.

Formulář žádosti o změnu jména/příjmení je dostupný na stránkách každé matriky, lze jej stáhnout v elektronické podobě a vyplnit na počítači nebo vytisknout a vyplnit ručně. Jedná se o jednoduchý formulář formátu A4, do kterého je třeba stručně vylíčit na pár řádcích důvod žádosti a tyto důvody doložit.

Našla jsem si jiná rozhodnutí o žádostech o změnu příjmení a dva rozsudky Nejvyššího správního soudu, ve kterých byla zdůrazněna ústavní ochrana jména a příjmení a svoboda volby, do kterých státu nepřísluší zasahovat. S odkazem na tyto rozsudky jsem odůvodnila svoji žádost o změnu příjmení podle § 72 odst. 2 zákona o matrikách z jiného závažného důvodu, kterým je skutečnost, že čekám dítě s partnerem, se kterým nevstoupíme do manželství a chceme pro naše společné děti obě příjmení, abychom se mohli podílet rovným dílem na jeho výchově ve všech ohledech.

Zjistila, že nemá, na čem by moji žádost zamítla a musí jí vyhovět.

Přes počáteční skepsi paní matrikářka po přečtení mé žádosti a přiložených rozsudcích zjistila, že nemá, na čem by moji žádost zamítla a musí jí vyhovět. Při první návštěvě byla přesvědčená, že mojí žádosti nevyhoví. Po nastudování prý obvolala všechny matrikářky v Brně, kde probraly moji situaci a dospěly k závěru, že změnu nelze nepovolit, protože se nemají na čem otočit. Zároveň uznaly, že by bylo vlastně logické, pokud by obě příjmení nesly pouze společné děti, proto mi při příští schůzce nabídla, že pokud bych vzala svoji žádost o změnu zpět, může mi slíbit, že pokud požádáme o změnu příjmení u dítěte, vyhoví jí a naše děti ponesou obě příjmení rodičů.

Pro jistotu jsem se rozhodla změnit i své příjmení a žádost jsem zpět nevzala. V budoucnosti bychom se možná s partnerem chtěli vzít a já bych si pak chtěla nechat rodné příjmení a připojit partnerovo. Shodneme se i na tom, že je lepší pořadí první rodné a pak manželovo příjmení, proto je praktičtější této změny dosáhnout zrovna. V žádosti o změnu lze zvolit jakoukoli variantu zdvojení příjmení, vybrat si pořadí, tvar příjmení či vložit pomlčku. U zdvojení příjmení sňatkem nelze pořadí příjmení zvolit, ale povinně je nutno manželovo příjmení předřadit před rodné příjmení ženy a pomlčka není možná.

Mé žádosti tedy bylo vyhověno.

Získala jsem obě příjmení a v porodnici již uvedeme, že naše dítě ponese příjmení po matce, tedy obě naše příjmení. Je potřeba počítat se změnou rodného listu a veškerých dokladů. Při podání žádosti se vybírá správní poplatek 1000 Kč, je nutno doložit původní rodný list, který již nebude vrácen v případě kladného vyřízení žádosti, proto doporučuji pořídit kopii. Na vyřízení žádosti má matrika 30 dnů, následně po rozhodnutí zašle rozhodnutí matrice, u které byl vydán původní rodný list, a tato vystaví nový rodný list na obě příjmení.

Pro doložení důvodu změny příjmení je nezbytné prokázat těhotenství a otcovství dítěte, k žádosti jsem proto doložila těhotenskou průkazku a s partnerem jsme na matrice učinili souhlasné prohlášení rodičů o otcovství dítěte. Součástí tohoto prohlášení je i prohlášení o jménu a příjmení dítěte, proto je třeba uvést, že na jménu a příjmení dítěte se ještě partneři nedohodli, aby změna příjmení neztratila svůj smysl. V porodnici je zvláštní oddělení matriky, které je oprávněno zapsat jméno a příjmení narozených dětí, ale nelze u něj učinit prohlášení o otcovství. Pokud tedy při porodu žena nedoloží prohlášení o otcovství, dítě automaticky získá příjmení matky. Změnit to pak lze dodatečně po porodu, ale je nutno opět vystavit nový rodný list.

Ze své osobní zkušenosti tedy mohu potvrdit, že není potřeba se smířit jen s příjmením partnera u společných dětí a lze zvolit z více variant, která bude konkrétní rodině vyhovovat. Budu ráda, pokud svým příkladem někomu pomůžu a rozšíří se povědomí o dalších možnostech formy příjmení matek a dětí u nesezdaných párů.

Na závěr přikládám anonymizovanou podobu odůvodnění své žádosti o změnu příjmení:

Dle § 72 odst. 2 zákona o matrikách žádám o změnu příjmení z Nováková na Nováková Novotná. Za vážný důvod, pro který žádám o změnu, považuji skutečnost, že jsem těhotná a čekám dítě s partnerem, Janem Novotným, s nímž nehodlám vstoupit do manželství. Jako rodiče a zákonní zástupci našeho budoucího potomka oba s partnerem chceme, aby se dítě jmenovalo po nás, neboť se oba hodláme aktivně podílet na jeho vývoji od nejútlejšího věku, včetně návštěv lékaře, vyřizování úředních záležitostí či cestování do zahraničí. Vzhledem ke skutečnosti, že naše příjmení nejsou stejná, a v současnosti nelze dítěti při narození umožnit získat příjmení po obou rodičích, žádám o doplnění partnerova příjmení ke svému, abych mohla v budoucnosti pro všechny naše děti jednat jako jejich matka bez nutnosti prokazovat se rodným listem a plnou mocí partnera. Veřejný zájem na stálosti příjmení a identifikaci osob v tomto případě nemůže převážit, neboť bych mohla získat obě příjmení sňatkem zcela dle své volby v okamžiku uzavření manželství. Naopak při žádosti o změnu příjmení je třeba zohledňovat veřejný zájem na tom, aby členové jedné rodiny měli stejné příjmení. Připomínám, že jméno a příjmení je ústavně chráněno čl. 10 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. K posuzování žádostí o změnu příjmení a vážnosti důvodů pro změnu se již v minulosti vyslovil Nejvyšší správní soud v rozsudcích ze dne 25. 2. 2016, sp. zn. 2 As 324/2015, a 11. 5. 2011, sp. zn. 1 As 26/2011, podle kterých do základního práva jednotlivce lze zasáhnout pouze v případech, je-li takový zásah ospravedlněn konkrétním veřejným zájmem, který však musí vést k proporcionálnímu omezení příslušného základního práva.

Autorkou článku je právníčka Lucie

Lucie navštívila můj předporodní kurz v Brně. Když s námi na jedné z lekcí sdílela svůj příběh, jak dosáhla, aby jejich dítě mělo příjmení po obou rodičích, okamžitě jsem jí požádala, zda by byla ochotná tuto zkušenost sdílet s dalšími páry v podobné situaci. Jsem šťastná, že souhlasila a připravila pro vás tento text. Moc jí tímto děkuji a věřím, že bude pro vás přínosem.

Pin It on Pinterest