fbpx

Všeobecné obchodní podmínky

1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Mária Staňková se sídlem v Rajhradě, Tovární 185, 664 61 Rajhrad, IČO: 75867133 uzavřených s kupujícím prostřednictvím webových stránek prodávajícího.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webové stráncewww.PorodBezObav.cz

1.3. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na webových stránkách prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.

2.2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

2.3. Vlastnické právo k produktu přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

3. ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cenu produktu hradí kupující bezhotovostně na podnikatelský účet prodávajícího vedený u FIO Banka  s číslem účtu 2000301750/2010.

3.2. Pro bezhotovostní on-line platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

3.3. Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.4. Závazek kupujícího uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Tento je zaslán kupujícímu při zpřístupnění kurzu v elektronické podobě ke stažení Prodávající  je plátcem daně z přidané hodnoty.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Dodáním produktu se rozumí zpřístupnění prodejcem všech videí ze zabezpečené sekce tak, aby jej mohl kupující bez omezení kdykoliv využít. O této skutečnosti bude kupující automaticky informován zasláním emailu na emailovou adresu jím zadanou v objednávkovém formuláři.

4.2. Zpřístupnění všech videí učiní prodávající kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktu jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. On-line vzdělávací produkt, který prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává, včetně jeho náplně, podléhá právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od dodání produktu a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce program

6.2. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany kupujícího.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Vadné plnění  uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.3. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@porodbezobav.cz anebo obchod@porodbezobav.cz Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit. 

8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Prodávající umožňuje zákazníkovi odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od nákupu v případě, že zákazník s produktem nebude spokojený či zjistí, že pro něj není produkt vhodný.

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašle zákazník elektronickou formou na info@porodbezobav.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

8.3. Peníze budou zákazníkovi vráceny stejným způsobem, jakým byly od něj obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naší emailovou adresu info@porodbezobav.cz . Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci zákazníkova přístupu k produktu.

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

On-line produkt www.PorodBezObav.cz slouží pro vzdělávací a informační účely. Informace z něj vyplývající jsou pouze návody a doporučení. Prodávající není jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch kupujícího při jejich aplikaci v praxi, za jeho pocity a zdravotní stav. Po celou dobu trvání on-line produktu je kupující plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Informace obsažené v produktu nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči.  

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním prodejního formuláře kupující souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Mária Staňková, Tovární 185, 664 61 Rajhrad, IČO: 758 67 133, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Osobní data, která jsou do objednávky kupujícím vkládána, jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. Na požádání kupujícího lze obratem poskytnout, jaké osobní údaje jsou v souvislosti s jeho osobou zaznamenané a v případě změny je lze na požádání kupujícího změnit. Osobní údaje se zaznamenávají na základě jejich vložení kupujícím z jeho vlastní vůle v rámci registrace nebo objednávky. Tyto údaje budou využívány pouze pro účely emailové komunikace. V případě, že tato nebude kupujícímu vyhovovat, je možné kdykoliv využít odkaz pro odhlášení z emailové komunikace, který je umístěn v patičce každé takovéto emailové zprávy.

10. COOKIES

Zákazník bere na vědomí, že prodávající používá cookies. Používání cookies však může zákazník kdykoliv deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

11.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího

11.2. Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající a to na adrese info@porodbezobav.cz anebo obchod@porodbezobav.cz . Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

11.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.5. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. ledna 2018. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Podmínky ochrany osobních údajů

V rámci nové legislativy GDPR platné po celé EU došlo k úpravě podmínek ochrany osobních údajů. Zásadní úpravy v našem systému nebyly nutné, jelikož všechna pravidla vycházející z GDPR dodržujeme již od počátku. Nově zveřejňujeme detailní informace, jak se soukromými údaji našich zákazníků zacházíme. Seznamte se, prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma Mária Staňková., IČ 75867133  se sídlem Tovární 185, Rajhrad, 664 61, Česká republika (dále jen: „správce“), provozovatel webových stránek www.porodbezobav.cz
email: info@porodbezobav.cz anebo obchod@porodbezobav.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení

Správce osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • zpracovává osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožní zákazníkovi a bude jej podporovat v uplatňování a plnění jeho práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • Vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Doba uchovávání údajů

Osobní údaje zákazníka jsou uchovávány

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů budou osobní údaje vymazány.

Příjemci osobních údajů

K osobním údajům zákazníka mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci správce, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Ač zabezpečuje většinu zpracovatelských operací sám správce, přesto je potřeba pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáže zajistit vlastními silami, využití služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Konkrétně se jedná o tyto subdodavatelské firmy:
Ecomail – aplikace pro komunikaci,
Facebook – FB pixel
Google – Google Analytics

Předávání dat mimo Evropskou unii

Správce zpracovává data výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Práva zákazníka

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má zákazník následující práva
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále má zákazník právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.

Cookies
Při procházení webových stránek správce, je zaznamenána IP adresu zákazníka. Konkrétně jak dlouho se na stránce zdrží a ze které stránky přichází. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímá správce jako svůj oprávněný zájem, neboť díky tomu může zákazníkovi nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě souhlasu zákazníka.

Webové stránky provozovány správcem lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies může zákazník na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení hesly, antivirovými programy, šifrováním, pravidelnými zálohami apod.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje zákazník, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018. Poslední úprava dne 16. 6. 2021

 

Pin It on Pinterest